DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 5
Tổng truy cập: 0425765
Hình ảnh

Nghi lễ

Nghi Cúng Vong

Nghi Thức Cúng Vong

 
Nghi Thức Cúng Vong

 

 
 
NGHI THỨC CÚNG VONG
Các vị làm lễ, trước nên tập dượt, phối hợp nhuần nhuyễn Nghi thức cúng vong này và hướng dẫn quý Phật tử các việc như sau:
1- Nếu người cúng có vai vế lớn hơn người quá cố, sau khi thắp hương khấn vái thì rót nước, rồi ngồi xuống chắp tay, lắng nghe kinh kệ. Miễn quỳ, miễn lạy. Và Nghi thức cúng vong phải lược bớt phần B.
2- Người nhỏ cúng cho bậc trên, nếu còn để tang thì gọi là tang chủ, đã xả tang thì gọi là hiếu chủ. Còn trai chủ là danh từ phổ thông để gọi những người chủ đám về mặt hiếu sự, không phân biệt vai vế.
3- Để cho buổi lễ được trang nghiêm trọng thể, vị Chủ lễ nên dặn trai chủ phải chú ý theo dõi buổi lễ, không nói chuyện, không đi lại, phải im lặng, giữ nguyên vị trí và tắt điện thoại di động.
Trước khi làm lễ phải đốt đèn, thắp hương, dọn cơm, bình trà nóng và 3 cái chung, ...
Nếu có 1 vị làm lễ thì tụng suông cũng được. Nếu có 2 vị làm lễ thì 1 vị đánh đẩu – ký hiệu chữ (a), 1 vị đánh mõ – ký hiệu chữ (b). Phần của vị nào thì vị nấy đọc, không được lẫn lộn. Ký hiệu (a+b) : cả 2 vị hoặc đại chúng hòa nhau. Nên tán lưu thủy nếu có thể. Cả 2 (a+b) cùng đánh lôi thất, 1 hồi, dứt tứ rồi xướng :
PHẦN A :
(a) Tang chủ tựu vì ! (b) Cầm hương, nguyện hương ! (a)  Dâng hương ! (b)  Lễ 3 lễ ! (a)  Bình thân giai quỳ !
                  (b) Về đây ! Triệu thỉnh hồn về !
Đạo tràng nghiêm tịnh, hương quê sen vàng.
                  Di Đà tiếp dẫn phóng quang,
Nghe câu niệm Phật, tìm đàng về ngay !

1) (a) Hương hoa thỉnh ! (a+b) Hương hoa triệu thỉnh !
(a) Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh :
Đạo sư ba cõi,
Đại hiếu Thích Ca,
Bao đời phụng dưỡng mẹ cha,
Nhiều kiếp tu nhân thành Phật.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Dủ lòng thương xót tiếp độ hương linh
Tên là : .............. pháp danh .............., .... tuổi, vãng sanh (nếu chưa quy y Tam bảo thì đọc : từ trần) ngày ... tháng ... năm ............., một vị thần hồn (nữ thì đọc : chánh hồn).
(b) Duy nguyện :
Màu hương vừa bén, khói tỏa xa gần,
Trai chủ ân cần, vong linh cảm cách.
2) (a) Hương hoa thỉnh ! (a+b) Hương hoa triệu thỉnh !
(a) Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh :
Lạc bang Giáo chủ,
Y chánh trang nghiêm,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng mong giải thoát.
Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật,
Nguyện dùng từ lực tiếp độ hương linh.

Tên là : .......... pháp danh ........., .... tuổi, một vị thần hồn (nữ thì đọc : chánh hồn).
(b) Duy nguyện :
Đôi lần triệu thỉnh, mấy lượt hương xông.
Vong giả cảm thông, lai lâm pháp hội.
 
3) (a) Hương hoa thỉnh ! (a+b) Hương hoa triệu thỉnh !
(a) Nam mô Nhứt tâm phụng thỉnh :
Tay cầm kim tích,
Thân vận hoa mang,
Đưa chúng sanh đến cõi Lạc bang,
Tiếp chơn hồn về nhà (chùa) phó hội.
Đại thánh Địa Tạng vương Bồ tát,
Nguyện dùng từ lực tiếp độ hương linh.
Tên là : .......... pháp danh ........., .... tuổi, một vị thần hồn (nữ thì đọc : chánh hồn).
(b) Duy nguyện :
          Ba lần hương thỉnh,
          Mấy lượt linh chiêu,
          Tam bảo dắt dìu,
          Vong linh siêu độ.
(a) Hương hoa thỉnh ! (a+b) Hương hoa triệu thỉnh !

                Ba phen hương thắp bảo đàn,
        Ba lần triệu thỉnh, suối vàng hồn linh,
                Về đây xin chứng phàm tình,
        Nghe lời kệ ngọc, siêu sinh thoát nàn.
Nam mô Lâm Pháp hội Bồ tát Ma ha tát.
(3 lần)
 
PHẦN B :
(b) Châm trà ! Hiến trà ! (a) Lễ hương linh hai (a+b) lễ ! (b) Bình thân giai quỳ !
      (a) Cha mẹ ân sâu còn cách biệt,
      Vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly,
      Tình người tợ cảnh chim chung ngủ,
      Nạn lớn đến rồi, tung cánh đi.
 
(b) Châm trà ! Hiến trà ! (a) Lễ hương linh hai (a+b) lễ ! (b) Bình thân giai quỳ !
          (a) Ta Bà khổ não, chớ nên mê,
          Cực Lạc hân hoan sớm nguyện về,
          Muốn thế, ngày đêm siêng niệm Phật
          Gắng công tu học chứng bồ đề.
              Tưởng áo, áo liền hiện ra !
      Tưởng cơm, cơm đến mà tha hồ dùng !
(b) Bưng cơm ! (a) Xới cơm !
 
(Trong lúc hiếu chủ bưng chén, xới cơm và gắp thức ăn – Chủ lễ chọn 1 trong 3 bài dưới đây để đọc tiếp) :
1) Cúng Tổ tiên, ông bà, cô bác, anh chị :
      (a) Đây nền nhân, đây nhà nghĩa,
              do tổ tiên gầy dựng mà nên !
      Nọ lá ngọc, nọ cành vàng,
              bởi công đức chất chồng mới có !
      Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết,
      Rõ bà con thương tiếc biết bao.
              Âm dương xa cách đớn đau,
Giờ nương Tam bảo sớm mau an nhàn.
2) Cúng cho cha, mẹ :
      (a) Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
      Hương linh ! Đây ngọc với đây lòng,
      Đây tình còn đọng trong tha thiết,
      Ân nghĩa sanh thành chưa trả xong !
3) Cúng cho vợ, hoặc chồng :
          (a) Chim loan phụng từ xưa hòa hợp,
          Đàn sắt cầm bỗng đứt dây tơ.
              Âm dương xa cách đôi bờ,
      Bóng kia hình nọ, bây giờ tìm đâu ?
          Lòng thành kính ai cầu Phật tổ,
          Phóng hào quang cứu khổ chơn linh,
              Về nơi An Dưỡng vô sinh,
      Hưởng ngôi Bất thối, vô minh sạch làu.

(Xướng tiếp ...)
(b) Dâng cơm !(a) Lễ hương linh hai (a+b) lễ ! (b)  Bình thân giai quỳ !
(a) Tình cốt nhục kính yêu muôn thuở,
Nghĩa anh em chồng vợ cháu con,
      Tuy rằng thể xác không còn,
     Xương khô một nấm, vẹn tròn thủy chung.
(b) Châm trà ! Hiến trà ! (a) Lễ hương linh hai (a+b) lễ ! (b) Bình thân giai quỳ !
PHẦN C :
(a) GIÁO HỮU BIẾN THỰC BIẾN THỦY CHƠN NGÔN, CẨN ĐƯƠNG TRÌ TỤNG :
- (a+b) Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
- Nam mô tố rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tố rô tố rô, bát ra tố rô, bát ra tố rô, ta bà ha. (3 lần)
- Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
(Quy y vong linh, đọc điệp, thành phục hoặc xả tang, nếu có)*
(a) THẦN CHÚ NHỔ SẠCH TẤT CẢ GỐC RỄ NGHIỆP CHƯỚNG, ĐƯỢC SANH CÕI TỊNH :
        - (a+b) Nam mô A di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)
           (a) Nguyện sanh cõi (a+b) Tịnh siêu phàm,
Hoa sen Chín phẩm sẽ làm mẹ cha.
              Hoa nở thấy Phật hiện ra,
Vô sanh chứng ngộ, bạn ta Thánh Hiền.
              Nguyện đem công đức hiện tiền,
Hướng về khắp cả các miền gần xa.
              Con và cha mẹ ông bà,
Chúng sanh giác ngộ chan hòa Pháp thân.
                        (a) Nam mô A Di Đà Phật,
              Phục nguyện :
                                        Thần về Tịnh độ,
                                        Nghiệp dứt Ta Bà.
                                Sen vàng chín phẩm nở hoa,
                        Pháp thân hiện Đức Di Đà thọ ký.
              Hôm nay nhân ngày cúng tuần ...........  trai chủ kính thiết trai diên, thành tâm phụng Phật thỉnh Tăng, phúng tụng đại thừa kinh chú cầu siêu hương linh ........... pháp danh ........ hưởng thọ (dưới 61 tuổi : gọi là hưởng dương) ... tuổi, và cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, nương nhờ oai thần Tam bảo, về đây thọ hưởng hương hoa, nghe kinh nghe kệ, thoát khỏi u đồ, vãng sanh Cực Lạc.
              Thứ nguyện : cầu an hiện tiền trai chủ phước huệ song tu, thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành, sớm thành Phật quả.
              Phổ nguyện : âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo.
              (a+b) Thong dong về cõi Tịnh,
                        Vui sướng ngự liên đài,
                        Hoa nở chắp hai tay,
                        Như lai liền thọ ký.
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần).
 
              (a) Hiếu chủ kiền thiền lễ tạ hương linh bốn  (a+b) lễ !
__________
* Nếu có xả tang, cần chuản bị : Kéo, lược, chung nước, cành hoa để sái tịnh. Sau đây là bài kệ và Chú xả tang :
              - Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,
              Giải liễu tiền khiên oan trái nghiệp,
              Tẩy tâm tịnh lự phát kiền thiền,
              Kim đối Phật tiền cầu giải kiết.
NAM MÔ GIẢI OAN KIẾT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
              - Ngàn sĩ lâm kim tra,
              Kim tra tăng kim tra,
              Ngô kim vị nhử giải kim tra,
              Chung bất vị nhử kiết kim tra,
              Ngàn, tường trung tường, kiết trung kiết,
              Ba la hội lý hữu thù lợi,
              Nhất thiết oan gia ly ngã thân,
              Ma-ha bát-nhã ba-la-mật.
NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ PHẬT (3 lần).
 

TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật