DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 6
Tổng truy cập: 0350471
Hình ảnh

Nghi lễ

Hình Thất Bảo Như Lai

Thất Bảo Như Lai

 
 

Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nghe đến danh của Đức Đa Bảo Như Lai, thì có thể đắc trí-huệ-tài-bửu của pháp tánh mà thụ dụng không hết, vì là của sẵn trong tự tánh.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nghe danh của Đức Bảo Thắng Như Lai, hay dứt trừ được lửa nghiệp phiền não sanh tử, liền đắc cái trí bửu pháp tánh bực vô thượng.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nghe danh của Đức Diệu Sắc Thân Như Lai, hay đặng cái thân tướng hảo đoan nghiêm bực nhứt giữa tam giới, tức kinh Pháp Hoa bảo:"Vi diệu tịnh pháp thân, cụ túc tam thập nhị"

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nghe danh Đức Quảng Bác Thân Như Lai, thì đặng tiêu được lửa nghiệp, cuống họng mở thông mà đặng cái thân thanh lương vô ngại.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
Nghe danh Đức Ly Bố Úy Như Lai, thì xa lìa các điều sợ sệt, thường đắc mọi sự khoái lạc thanh tịnh.

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
Nghe danh Đức Cam Lộ Vương Như Lai, thì năng đắc mùi vị cam lộ rót vào thân tâm hằng được an vui khoái lạc.

Nam mô A Di Đà Như Lai
Nghe danh Đức A Di Đà Như Lai, thì được đắc sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, do liên hoa hóa sanh vào bực bất thối chuyển.
Ngàn tướng tốt đoan nghiêm mầu nhiệm
Trải tăng kỳ số kiếp chân tu
Mặt sáng tợ trăng tròn, mắt đẹp như sen
Khắp cõi Trời, Người đều cung kính
Một lòng lễ lạy Ðức tướng Như Lai
Ngợi khen mãi vẫn không sao cùng tận


Bảy vị Phật nói trên nếu chúng sinh nào được nghe tên cùng thấy thân thì phải biết người đó có phước đức trí tuệ rộng lớn và chúng sinh đó sẽ được lợi lạc như đã nói trong đời đời kiếp kiếp.

 

TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật