DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 6
Tổng truy cập: 0381024
Hình ảnh

Kinh

Phật Nói Kinh MahakalaPhật nói kinh Mahakala Thần Đại Hắc Thiên


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PHật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Lúc bấy giờ , Như Lai nói với mọi người rằng : nay tại hội chúng này , có vị đại Bồ Tát tên là " Đại Phước Đức Tự Tại Bồ Tát " . Vào thời rất lâu vị Bồ Tát này thành tựu Chánh Giác hiện là Đại Mani Châu Vương Như Lai. Nay tuỳ theo nghiệp lực tự tại đến thế giới Ta Bà , hiện thân thần Đại Hắc Thiên .

Lúc này Bồ Tát ở trong hội chúng , từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay bạch Phật rằng : Tôi sẽ vì chúng sanh vô phước và bần cùng , vì họ mà ban cho phước đức , nay hiện thân Ưu Bà Tắc cùng quyến thuộc Thất Mẫu Nữ Thiên du hành trong tam giới , đem lại phước đức cho tất cả chúng sanh.

Duy nguyện Đức Thế Tôn , vì tôi mà nói đại phước đức viên mãn Đà-La-Ni chú .

Lúc bấy giờ , Đức Thế Tôn hoan hỷ và nói bài chú rằng :

Namo Samanta Buddhanam Om Mahakalaya Svaha


Khi đó Đức Thế Tôn nói với mọi người rằng : Thiên thần chú này , chư Phật trong thời quá khứ ở thế gian không nói , nay trong đời mạt pháp ác thế , nếu có những người bần cùng , thiếu phước mà nghe được bài chú Đà-La-Ni này sẽ biết là người này được ban phát Bảo Châu Mani sanh ra vô vàn Bảo Châu Trân Quí .

Lúc đó , Thần Đại Hắc Thiên bạch Phật rằng : nay có chúng sanh trong đời mạt pháp , trì tụng bài chú này , nếu khắc hình tượng tôi hoặc năm thước , hoặc ba thước ,hoặc năm tất , an vị tại chùa chiền , hoặc thờ phụng nơi gia đình , tôi sẽ khiến các quyến thuộc của Thất Mẫu Nữ Thiên , cùng tám mươi bốn ngàn các vị Thần Phước Đức , sẽ đi khắp mười phương , mỗi ngày sẽ đi cúng dường một ngàn người trong thế gian . Nếu lời nói của tôi là dối trá , không thật , tôi sẽ bị đoạ vào đường ác , không được giác ngộ vĩnh viễn .

Lại nếu dùng tất cả trái cây tươi ngon , rượu tốt để cúng dường , tất nhiên sẽ được hưởng Cam Lộ.

Lúc bấy giờ , mọi người tại hội chúng , đều phát tâm hoan hỷ , nghe lời này mà thực hành , đãnh lể rồi lui về.

-------------------------------------

Ghi chú :

- Mỗi ngày đọc 2 thời .
- Thời gian tốt nhất là giờ Tý ( 23:00 - 1:00 ) và giờ Ngọ ( 11:00 - 13:00)
- Đọc kinh 1 lần
- Chú đọc 108 lần
Namo Samanta Buddhanam Om Mahakalaya Svaha
Cách thờ :
- Đậu xanh , đậu đỏ , đậu nành , bo bo , đậu đen , gừng , muối , Rong biển . ( để đúng thứ tự )
- Đèn 2 cây ( mỗi lần đọc kinh và Chú thì thắp sáng )
- Nhang trưng , Rượu đỏ ( cúng dường , bên trái của ngài )
- trái cây ( đặt bên phải của ngài )

 
NAM MÔ ĐẠI PHƯỚC ĐỨC TỰ TẠI BỒ TÁT

 

TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật